Aviso legal

Federación de Librarías de Galicia, con domicilio en República Do salvador, 28 Entr. B 15701 Santiago de Compostela, e con CIF n.º V15038458. INFORMA:

A utilización do nome de dominio www.librarias.org encóntrase debidamente rexistrado por Federación de Librarías de Galicia, con todas as garantías, tal e como dispón na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico. Non obstante ponse de manifesto a plena adecuación dos presentes Termos Legais á normativa vixente en materia de Protección de Datos, Comercio Electrónico, Condicións Contratación, Propiedade Intelectual e demais disposicións subsidiarias.

1.- Aceptación dos termos legais

1.1.) O acceso a este sitio web ou a súa utilización en calquera forma implica a aceptación de todas e cada unha dos presentes Termos Legais, reservándose Federación de Librarías de Galicia, o dereito a modificalos en calquera momento. En consecuencia, será responsabilidade de todo visitante e/ou Usuario, a atenta lectura dos Termos Legais de uso vixente en cada unha das ocasións en que acceda a este sitio web, polo que se este non está de acordo con calquera dos mesmos aquí dispostos, deberá absterse respecto ao uso da presente páxina web.

2.- Obxeto

2.1.) Por medio da web www.librarias.org, facilítase aos Usuarios o acceso a diversos contidos, servizos, información e datos (os “contidos”), postos á súa disposición. Federación de Librarías de Galicia resérvase o dereito de modificar en calquera momento a presentación, configuración e localización da páxina web, así como os contidos, produtos e servizos nel dispostos.

3.- Condicións de acceso

3.1.) O acceso á información dos distintos produtos e servizos existentes no sitio web, así como á súa navegación será libre e gratuíta non esixíndose polo tanto aos Usuarios o pertinente rexistro coa consecuente entrega dos seus datos persoais, nin a utilización de claves ou contrasinais.
3.2.) Cando para o acceso a determinados contidos ou servizos sexa necesario facilitar datos de carácter persoal, os Usuarios garantirán a súa veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia. Federación de Librarías de Galicia dará aos devanditos datos o tratamento automatizado que corresponda en función da súa natureza ou finalidade, nos termos indicados na sección de Política de Protección de Datos.

4.- Condicións de emprego

4.1.) O Usuario comprométese a facer un uso axeitado e lícito do sitio web así como dos contidos e servizos, de conformidade coa lexislación aplicable en cada momento, os Termos Legais do sitio web, a moral e bos costumes xeralmente aceptados e a orde pública.
O Usuario deberá absterse de:

1. Facer un uso non autorizado ou fraudulento do sitio web e/ou dos contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos nos presentes Termos Legais, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático.

2. Acceder ou intentar acceder a recursos ou áreas restrinxidas do sitio web, sen cumprir as condicións esixidas para o devandito acceso.

3. Provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do sitio web, dos seus provedores ou de terceiros.

4. Introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos de Federación de Librarías de Galicia, dos seus provedores ou de terceiros.

5. Intentar acceder, utilizar e/ou manipular os datos de Federación de Librarías de Galicia, terceiros provedores e outros Usuarios;

6. Reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización expresa do titular dos correspondentes dereitos ou el resulte legalmente permitido;

7. Suprimir, ocultar ou manipular as notas sobre dereitos de propiedade intelectual ou industrial e demais datos identificativos dos dereitos de Federación de Librarías de Galicia ou de terceiros incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección ou calquera mecanismos de información que poida inserirse nos contidos;

8. intentar obter datos persoais distintos aos que está autorizado a coñecer, empregando para iso medios ou procedementos ilícitos, fraudulentos ou que poidan causar calquera tipo de dano. (Véxase Virus, troianos, bug ´ s, Worms, etc)

9. En particular, e a título meramente indicativo e non exhaustivo, o Usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera clase de material que:

a. De calquera forma sexa contrario, menosprece ou atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos Tratados Internacionais e no resto da lexislación;

b. Induza, incite ou promova actuacións delituosas, denigratorias, difamatorias, violentas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral, aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública;

c. Induza, incite ou promova actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición;

d. Incorpore, poña a disposición ou permita acceder a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delituosos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública;

e. Induza ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor;

f. Induza ou incite a involucrarse en prácticas perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e o equilibrio psíquico;

g. Encóntrase protexido pola lexislación en materia de protección intelectual ou industrial pertencente a Federación de Librarías de Galicia ou a terceiros sen que fose autorizado o uso que se pretenda facer;

h. Sexa contrario á honra, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas;

i. Constitúa calquera tipo de publicidade;

j. Inclúa calquera tipo de virus ou programa que impida o normal funcionamento do sitio web.

5.- Responsabilidades

5.1.) Federación de Librarías de Galicia non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e informacións contidas nas páxinas de Federación deLibrarías de Galicia, que están fóra do seu control que poden verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias.

5.2.) Federación de Librarías de Galicia poderá interromper o servizo ou resolver de modo inmediato a relación co Usuario se detecta un uso do seu Portal ou de calquera dos servizos ofertados neste son contrarios aos presentes Termos Legais.

5.3.) Federación de Librarías de Galicia pon a disposición dos Usuarios unha dirección de correo electrónico libreiros@librarias.org para que calquera contido que poida afectar á actividade doutros usuarios sexa posto de manifesto, coa vontade de rectificar este en caso de ser apropiado.

5.4.) Federación de Librarías de Galicia non se fai responsable por danos, prexuízos, perdas, reclamacións ou gastos, producidos, por:

i. interferencias, interrupcións, fallos, omisións, avarías telefónicas, atrasos, bloqueos ou desconexións no funcionamento do sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas e erros nas liñas e redes de telecomunicacións, ou por calquera outra causa allea ao control de Federación de Librarías de Galicia;

ii. intromisións ilexítimas mediante o uso de programas malignos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, tales como virus informáticos ou calquera outros;

iii. abuso indebido ou inadecuado das páxinas web de Federación de Librarías de Galicia;

iv. erros de seguridade ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas deste. Os administradores de Federación de Librarías de Galicia resérvanse o dereito de retirar, total ou parcialmente, calquera contido ou información presente na web.

5.5.) Federación de Librarías de Galicia exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que puidesen deberse á mala utilización dos servizos de libre disposición e uso por parte dos usuarios da Web. Así mesmo, Federación de Librarías de Galicia queda exonerada de calquera responsabilidade polo contido e informacións que poidan ser recibidas como consecuencia dos formularios de recollida de datos, estando os mesmos unicamente para a prestación dos servizos descritos ofertados por Federación de Librarías de Galicia; Servizos tales como Implementación de software e solucións baixo a reación de aplicacións para dispositivos móbiles, visualización de blogs, web, mercadotecnia on-line e off-lin, etc. E Solicitude de presupostos. Por outro lado, en caso de causar danos e prexuízos por un uso ilícito ou incorrecto dos devanditos servizos.

6.- Propiedade Intelectual e Industrial

6.1.) O Usuario recoñece e acepta que todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual, sobre os contidos e/ou calquera outros elementos inseridos no páxina, son propiedade exclusiva de Federación de Librarías de Galicia e/ou de terceiros, os que ten o dereito exclusivo de utilizalos no tráfico económico. En ningún caso o acceso á páxina Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial dos devanditos dereitos, salvo que se estableza expresamente o contrario. Os presentes Termos Legais da páxina Web non confiren aos Usuarios ningún outro dereito de utilización, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública da páxina Web e/ou dos seus Contidos distintos dos aquí expresamente previstos. Calquera outro uso ou explotación de calquera dereitos estará suxeito á previa e expresa autorización especificamente outorgada a tal efecto por Federación de Librarías de Galicia ou o terceiro titular dos dereitos afectados.

6.2.) Os contidos, textos, fotografías, deseños, logotipos, imaxes, programas de ordenador, códigos fonte e, en xeral, calquera creación intelectual existente neste sitio, así como o propio sitio no seu conxunto, como obra artística multimedia, están protexidos como dereitos de autor pola lexislación en materia de propiedade intelectual. Federación de Librarías de Galicia é titular dos elementos que integran o deseño gráfico da súa páxina web, o menús, botóns de navegación, o código HTML, os textos, imaxes, texturas, gráficos e calquera outro contido da páxina Web ou, en calquera caso dispón da correspondente autorización para a utilización dos devanditos elementos. O contido disposto na devandita web non poderá ser reproducido nin en todo nin en parte, nin transmitido, nin rexistrado por ningún sistema de recuperación de información, en ningunha forma nin en ningún medio, a menos que se conte coa autorización previa, por escrito, da citada Entidade.

6.3.) Así mesmo queda prohibido suprimir, eludir ou manipular o “copyright” da Federación de Librarías de Galicia así como os dispositivos técnicos de protección, ou calquera mecanismos de información que puideren conter os contidos. O Usuario deste sitioWeb comprométese a respectar os dereitos enunciados e a evitar calquera actuación que puidese prexudicalos, reservándose en todo caso Federación de Librarías de Galicia o exercicio de cantos medios ou accións legais correspóndanlle en defensa dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual e industrial.

7.- Protección de datos

7.1.) Para utilizar algúns dos Servizos, os Usuarios deben proporcionar previamente certos datos de carácter persoal. Para iso, Federación de Librarías de Galicia tratará automatizadamente os Datos Persoais en cumprimento coa Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. Para iso, o usuario pode acceder á política seguida no tratamento dos datos persoais (POLITICA PROTECCION DE DATOS) así como o establecemento das finalidades previamente establecidas, ao disposto nas condicións definidas na Política de Protección de Datos que presenta o Web.

8.- Duración e terminación

8.1.) A prestación do servizo do presente sitio Web e os demais servizos teñen en principio unha duración indefinida. Non obstante, Federación de Librarías de Galicia poderá dar por rematada ou suspender calquera dos servizos do portal. Cando sexa iso posible, Federación de Librarías de Galicia anunciará a terminación ou suspensión da prestación do servizo determinado.

9.- Forza maior

9.1.) Federación de Librarías de Galicia non será responsable en todo en caso de imposibilidade de prestar servizo, se esta se debe a interrupcións prolongadas da subministración eléctrica, liñas de telecomunicacións, conflitos sociais, folgas, rebelión, explosións, inundacións, actos e omisións do Goberno, e en xeral todos os supostos de forza maior.

10.- Lei aplicable e xurisdición

10.1.) Os presentes Termos Legais réxense pola Lei española. Na medida que así o permita a lei, as partes con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, acordan someterse á xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela.

bola deposit pulsa bandar bola terbesar www.illion.com agen slot pragmatic judi online agen slot live skor
judi bola slot pragmatic situs judi bola situs judi bola pragmatic play judi bola Situs Slot TOS885