Elixe os teus favoritos: libro, libreiro e libraría

A Federación de librarías de Galicia, organiza e encárgase do desenvolvemento do sorteo de 200 exemplares de libros entre os participantes da elección de “LIBRARÍA”, “LIBRO” e “ESCRITOR” favoritos. Para participar ...
Elixe o teu libro, libraría e escritor favorito

A Federación de librarías de Galicia, organiza e encárgase do desenvolvemento do sorteo de 200 exemplares de libros entre os participantes da elección de “LIBRARÍA”, “LIBRO” e “ESCRITOR” favoritos.

Para participar no concurso tedes que acceder a seguinte ligazón e votar ó teu libro, libraría e escritor favorito:

Páxina de participación no concurso.

Datas e ámbito de participación do concurso.

 • A participación no sorteo iniciarase o día 11 de maio e finalizará o día 30 de setembro de 2017.
 • O sorteo celebrarase o día 5 de outubro de 2017.
 • Os gañadores serán elexidos mediante un proceso automático que lle comunicará vía enderezo electrónico que obtiveron un exemplar dos 200 sorteados e dándolle instrucións de como recollelos.

Bases do concurso.

Obxeto do concurso

A Federación de Librarías de Galicia (en diante a  Federación), organiza e encárgase  do desenvolvemento do sorteo 200 exemplares de libros entre os participantes da elección de “LIBRARÍA”, “LIBRO” e “ESCRITOR”.

Nome da promoción

“Elixe os teus favoritos”

Fechas e ámbito do concurso

 • A participación no sorteo iniciarase o 11 de maio e finalizará o día 30 de setembro de 2017.
 • O sorteo celebrarase o día   5 de outubro de 2017.

O sorteo realizarase asignando un número na base de datos a cada votación.  Realizando o día do sorteo un  proceso automático que elixe aleatoriamente entre os números que conforman a base de datos os números dos gañadores.

Participantes

A convocatoria está  aberta  a  calquerapersoa física, con exclusión das     persoasxurídicas e calquera tipo de asociación.

 • Considerarase participante a toda aquelapersoa que seguindo as  instrucións de participación do concurso, estea en posesión dun correo de confirmación das sua participación.
 • Para a obtención do devandito correo previamente hase de suxerir  recomendación dunha librería, libro e escritor/a cubrindo o formulario de inscrición.
 • Cada persoa física terádereito a unha única participación, non sendo válida   a inclusión na base de datos de varios correos electrónicos por unha mesma persoa.

Descripción e mecánica da promoción

 • Os gañadores do concurso recibirán un correo electrónico notificándolles que obtiveron un exemplar dos 200 sorteados e dándollesinstrucións para poder  recollelo.
 • O procedemento de selección dos gañadoresrealizarase por medio da extracción dos seus códigos alfanumérico da base de datos onde se rexistranao participar.
 •  A recollida do libro realizarase logo da identificación do gañador, tendo que  presentar o correo electrónico en que  se  indica  que  foigañador e as instruccións para a súarecollidana libraría na cal vai realizar o troco.

Premio e especificacións do seu  uso

 • O premio a entregar, consiste en 200 libros. Sendo o número máximo de libros que pode gañar cada participante de un.
 • En ningún caso o premio ou parte deste poderá ser substituído polo equivalente en metálico.
 • Os libros poderán ser recollidos ata o 30 de novembro de 2017 en caso de non ser recollidos antes da devandita data considerase que o gañadorrexeita o premio.

Protección de datos persoais

De conformidade co establecido naLei Orgánica 15/1999,  do  13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais que vostede nos facilita serán incorporados a un ficheiro automatizado e  rexistradonaAxencia de  Protección de Datos  denominado, CLIENTES cuxo responsable é a Federación de Librarías de Galicia.

Os seus  datos  serán  utilizados para a xestión deste concurso, así como para facer comunicacións comerciais de publicacións de interese pola mesma.

 • Ao participar neste concurso  autoriza  a utilización dos seus datos persoais para o fin indicado.
 • Poderá exercer en calquera momento, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos polaLei, dirixíndose á  Federación de Librarías de Galicia, domiciliada en República do Salvador, 28 Entresollado, 15701 de Santiago de Compostela.
 • Se vostede, non desexa que os seus datos sexan incorporados ao citado  ficheiro para  a recepción de  información nos  termos  indicados envíe  un correo  electrónico á  Federación,  ao seguinte correo libreiros@librarias.org.

Dereito de exclusión

 • Quedan  excluídos deste concurso todos os membros da Federación de Librarías de Galicia, os seus empregados, e todas as persoas que colaboren neste concurso.
 • A Federación resérvase o dereito de rexeitar como gañadores do Concurso aos participantes:- Cando  se  identifiquen con datos falsos ouhaxa indicios que razoablementepuideran levar a pensar que  os datos son falsos. Para estes efectos, poderaseesixiraos participantes a verificación dos seus datos se o considera oportuno.- Cando, de  calquera  forma fraudulenta ou artificial,  manipulen a súa    participación no Concurso.- Cando se incumpran as  presentes bases en calquera forma.

Dereitos de imaxe 

 • A Federación resérvase o dereito de publicación e reprodución da imaxe e datos dos gañadores, en calquera medio ou soporte, coa finalidade de difusión do concurso e o seu resultado.

Modificacións do concurso

 • Se  causas de forza maior fixesen necesario aprazar, modificar, ou anular o concurso farase constar nas presentes Bases, polo que  invitamos a consultalas con posterioridade á participación.
 • A Entidade Organizadora  resérvase o  dereito de suspender, aprazar, cancelar ou modificar a duración do concurso en calquera momento, sempre que existan causas que así o xustifiquen.
 • A Federación resérvase  o dereito a  evitar  que, sobre este concurso, se  establezan sistemas de especulación ou de negocios.

A tal fin poderán exercitarse as accións legais que considere oportunas.

Exoneración de responsabilidade

 • A Federación queda exonerada de calqueraresponsabilidade que puidese derivar  do incomprimentooucumprimento defectuoso polos  participantes no Concurso das  presentes bases.
 • A Entidade Organizadora non se responsabiliza das posibles perdas, deterioracións, roubos, atrasos oucalqueraoutra circunstancia a terceiros que poidan  afectar ao desenvolvemento do presente concurso.
 • Así mesmo, a Federación non asumirá a responsabilidade por eventuais danos e prexuízos (incluíndo o dano emerxente e o lucro cesante, pero sen limitarse a eles)  sufridos  polos premiados ou terceiros en relación co regalo ou a participación no concurso, a salvo das irrenunciables por lei.

Impostos

 • O regalo entregado encóntrase suxeito ao disposto polo  Real Decreto 439/2007 do Imposto sobre a Renda de Persoas e toda a súa normativa regulamentaria   así como calquera outra lexislación que resulte de aplicación.

Aceptación e consulta das bases

 • O mero feito de participar neste concurso implica a aceptación das  presentes Bases sen  reservas, así como  o criterio da Entidade Organizadora en canto  á resolución de calquera cuestión derivada desta.
Vota:
Outras recomendacións
click me
 • Gañadores dos Premios Irmandade do Libro
  Gañadores dos Premios Irmandade do Libro
  link
 • Oso, mamá, si?
  Oso, mamá, si?
  link
 • Día do libro
  Día do libro
  link
 • Bahía
  Bahía
  link
 • 8º Edición Premio Arume
  8º Edición Premio Arume
  link
 • Guía para o descenso enerxético
  Guía para o descenso enerxético
  link
bola deposit pulsa bandar bola terbesar www.illion.com agen slot pragmatic judi online agen slot live skor
judi bola slot pragmatic situs judi bola situs judi bola pragmatic play judi bola Situs Slot TOS885