Política de Privacidade

1. Responsable do tratamento

FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA, con CIF V-15038458 e enderezo social en Rúa República o Salvador 28, 1º, 15701, Santiago de Compostela (A Coruña), é a responsable do tratamento dos datos de carácter persoal que envíese a través da nosa páxina web. Nas seguintes cláusulas facilitamos a información sobre os dereitos que te asisten, así como o uso que realizaremos dos teus datos persoais cando navegues na nosa páxina web, en virtude do disposto no Regulamento xeral europeo de protección de datos (RGPD) e da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD).

 

2. Uso e tratamento de datos de carácter persoal 

A FEDERACIÓN DE LIBRARÍAS DE GALICIA te informa que os datos de carácter persoal que se puidesen proporcionar, a través desta páxina web, así como os que puidese facilitar no futuro no marco da súa relación xurídica e/ou mercantil con ela, serán incorporados nos ficheiros titularidade da Federación de Librarías de Galicia, cuxos datos constan no encabezamento. Os datos de carácter persoal que tratamos recóllense mediante os formularios habilitados na páxina web, as cookies ou os correos electrónicos que nos remitas.

Os ficheiros titularidade do responsable teñen a finalidade de xestionar, administrar, prestarte os servizos ou facilitarte os produtos que solicites e, se é o caso, para o cumprimento e a execución dos contratos que puidese celebrar coa Federación de Librarías de Galicia. Os destinatarios da información recollida serán, principalmente, os empregados da empresa.

A falta de cubrición dos campos sinalados con asterisco (*) imposibilitará que a empresa poida prestarlle os servizos ou produtos solicitados.

O consentimento outorgado para o tratamento dos seus datos persoais pode ser revogado en calquera momento, mediante comunicación dirixida á Federación de Librarías de Galicia en Rúa República o Salvador 28, 1º, 15701, Santiago de Compostela (A Coruña) ou ao correo electrónico libreiros@librarias.org.

 

3. Lexitimación para o tratamento de tus datos

As bases reguladoras para a lexitimación do tratamento atópanse previstas no artigo. 6.1 do RGPD:

  • O consentimento prestado polo interesado expresamente para un ou varios fins específicos.
  • A prestación dun servizo ou dunha relación contractual; base reguladora para todos aqueles tratamentos que cumpran relación con aquees servizos que fosen solicitados polo interesado.
  • Para o cumprimento de obrigas legais que atinxen ao responsable do tratamento.
  • Para a satisfacción de xuros lexítimos perseguidos polo responsable do tratamento ou por un terceiro, sempre que sobre os ditos intereses non prevalezan os dereitos ou intereses fundamentais do interesado que requiran a protección de datos persoais.

 

4. Comunicación de datos a terceiros

Os teus datos non serán comunicados a terceiros fóra dos supostos legalmente previstos (autoridades xudiciais ou administrativas, administracións públicas, etc).

Unicamente, e sempre que nos outorgues tu consentimento, tus datos serán facilitados a terceiros co fin de prestar os servizos contratados e, especialmente, para a comunicación da asistencia aos eventos organizados polas nosas librarías colaboradoras, que son publicitados na nosa páxina web; eventos nos que se solicitará o teu consentimento de maneira expresa e voluntaria.

 

5. Periodo de conservación de datos

Os datos persoais que nos proporcións, así como os obtidos por tu navegación e hábitos de consumo conservaranse durante un prazo de 5 anos de conformidade coa lexislación tributaria.

 

6. Estes son tus dereitos ao facilitarnos tus datos

Cando nos facilitas os teus datos, nosoutros nos comprometemos a garantirte a confidencialidade dos teus datos persoais e o exercicio dos dereitos que te asisten.

Por tanto, podes exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición ou portabilidade de tus datos, mediante comunicación escrita dirixida a FEDERACIÓN DE LIBRARÍAS DE GALICIA, Rúa República o Salvador 28, 1º, 15701, Santiago de Compostela (A Coruña) ou ao correo electrónico libreiros@librarias.org.